Zasady ogólne gwarancji na produkty sprzedawane w sklepie stacjonarnym oraz za pośrednictwem portalu ToneryZaGrosze.pl

 1. Leszek Koszewnik prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Interpap Polska Leszek Koszewnik z siedzibą w Białymstoku przy ul. Św. Rocha 14a lok. 22, 15-879, o numerze NIP 542-011-40-84 , REGON 050588477 wpisaną do CEIDIG, zwany dalej “Gwarantem”, udziela gwarancji, że produkty sprzedawane w sklepie stacjonarnym oraz za pośrednictwem portalu ToneryZaGrosze.pl wolne są od wad materiałowych oraz technicznych.
 2. Gwarant udziela gwarancji na materiały eksploatacyjne do urządzeń laserowych i atramentowych  na okres 6 miesięcy. Reklamowane wkłady nie mogą być zużyte powyżej 80% pojemności.
 3. Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia ujawnionych w okresie użytkowania produktów wad. Urządzenie drukujące musi być objęte gwarancją producenta lub być regularnie serwisowane zgodnie z zaleceniami producenta sprzętu. Wymagane jest udokumentowanie przeprowadzonych przeglądów serwisowych i napraw w momencie składania zgłoszenia gwarancyjnego.     
 4. Za wadę materiału i wykonania uważa się wadę tkwiącą w urządzeniu powodującą jego funkcjonowanie niezgodne ze specyfikacją producenta. Za wadę produktu nie może zostać uznana jego niekompatybilność z urządzeniem drukującym Kupującego, w sytuacji, gdy błąd jest wynikiem podania błędnych parametrów ww. urządzenia przez Kupującego.
 5. Wady będą usuwane w miejscu wskazanym przez Gwaranta.
 6. Warunkiem korzystania z uprawnień danych przez Gwaranta jest konieczność zgłoszenia usterki w miejscu zakupu materiału eksploatacyjnego, za pomocą formularza kontaktowego, adresu email (biuro@interpap.pl) lub numeru telefonu (85 744 68 08).
 7. Warunkiem korzystania z uprawnień danych przez Gwaranta jest dostarczenie produktu wraz z dowodem zakupu, dokumentacją serwisową urządzenia drukującego oraz wypełnionym formularzem reklamacyjnym, stanowiącym załącznik do niniejszego dokumentu.
 8. „Zasady ogólne gwarancji na produkty sprzedawane w sklepie stacjonarnym oraz za pośrednictwem portalu ToneryZaGrosze.pl” są jedynym dokumentem, na podstawie, którego uprawniony z gwarancji może dochodzić swych praw na terenie Polski z tytułu udzielonej gwarancji. Informacje zawarte w gwarancji fabrycznej, instrukcji obsługi i innych dokumentach dołączonych do sprzedawanego produktu mają charakter uzupełniający.
 9. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa uprawnionego z gwarancji do domagania się zwrotu utraconych korzyści w związku z wadami produktów.Wykluczenia gwarancyjne

Gwarancja na produkty nie ma zastosowania do: 

 1. Gwarancja nie obejmuje oprogramowania, w tym również wewnętrznego oprogramowania urządzenia.
 2. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających ze zdarzeń losowych: uszkodzenie elektryczne, pożar, zalanie, powódź, itp.
 3. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas użytkowania sprzętu przez uprawnionego z gwarancji i wywołanych nimi wad.
 4. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z instalacji i eksploatacji produktu w urządzeniu w warunkach lub w sposób niezgodny ze specyfikacją producenta urządzenia.
 5. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych z winy użytkownika.
 6. Gwarancja nie obejmuje sprzętu w którym dokonano modyfikacji.
 7. Gwarancja nie materiałów zainstalowanych w sprzęcie, w którym dokonano modyfikacji.
 8. Gwarancja nie obejmuje czynności opisanych w instrukcji obsługi urządzenia, które uprawniony z gwarancji zobowiązany jest wykonać we własnym zakresie i na własny koszt, w tym przeglądy serwisowe urządzeń, wymiana materiałów eksploatacyjnych i części serwisowych oraz zalecenia dotyczące użytkowania i konserwacji opisane w instrukcji obsługi urządzenia.  
 9. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń transportowych powstałych podczas transportu urządzenia do miejsca wskazanego przez Gwaranta.
 10. Wszelkie próby samodzielnego usunięcia awarii powodują utratę uprawnień z tytułu gwarancji.
 11. Gwarancja nie obejmuje wadliwego działania urządzeń spowodowanego konfliktem lub niezgodnością pomiędzy zainstalowanymi aplikacjami oraz wpływem wirusów komputerowych.Pobierz formularz odstąpienia od umowy / reklamacji
Zobacz też: