Regulamin świadczenia usług sklepu
ToneryZaGrosze.plSPIS TREŚCI§ 1 DANE FIRMY

ToneryZaGrosze.pl jest sklepem internetowym, którego właścicielem jest Leszek Koszewnik prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Interpap Polska Leszek Koszewnik z siedzibą w Białymstoku przy ul. Św. Rocha 14a lok. 22, 15-879, o numerze NIP 542-011-40-84 , REGON 050588477 wpisaną do CEIDIG (dalej: Sprzedający). Regulamin określa zasady zawierana transakcji w sklepie ToneryZaGrosze.pl.

§ 2 ZAKRES DZIAŁALNOŚCI FIRMY

ToneryZaGrosze.pl jest sklepem internetowym, za pośrednictwem którego użytkownicy (dalej: Kupujący) mogą kupować materiały eksploatacyjne do drukarek i kserokopiarek, artykuły oświetleniowe LED oraz pozostałe materiały biurowe.

Kontakt ze sklepem następuje poprzez formularz kontaktowy, adres email (biuro@interpap.pl), numer telefonu (85 744 68 08).

§ 3 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem ToneryZaGrosze.pl wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika.
 2. Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.
 3. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto, zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.
 4. Produkty sprzedawane w sklepie są nowe, nieużywane i nieposiadające żadnych znaków uszkodzeń.
 5. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem ToneryZaGrosze.pl wiąże się ze zgodą na wykorzystanie podanych danych kontaktowych w celu poprawnej realizacji zamówień.
 6. Kupujący niebędący konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 poz. 1145 t.j.), w celu realizacji Zamówienia upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 7. Niniejszy regulamin uwzględnia zmiany wprowadzone ustawą z dnia 31 lipca 2019 r. (Dz. U. z 2019, poz. 1495) o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych, wskazując, że §8 niniejszego regulaminu stanowi regulacje o osobie fizycznej, będącej przedsiębiorcą i zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.


§ 4 ZAMÓWIENIA

 1. Aby złożyć zamówienie, należy zarejestrować się na stronie sklepu i wypełnić wskazany na tej stronie formularz.
 2. Zamówienie dokonywane jest przez wybór właściwego artykułu, wybór liczby sztuk i kliknięcie znaku „DODAJ DO KOSZYKA”. Po potwierdzeniu wyboru, Użytkownik przenoszony jest na stronę wyboru sposobu płatności i sposobu odbioru zamówienia.
 3. Odbiór zamówienia może być dokonany osobiście w siedzibie ToneryZaGrosze.pl bez dodatkowej opłaty.
 4. Zamówienie może być także dostarczone na adres wskazany przez Zamawiającego za odpowiednią opłatą wskazaną w cenniku dostawy. Wybór formy odbioru następuje po skompletowaniu zamówienia.
 5. Po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzyma mail potwierdzający przyjęcie zamówienia. 
 6. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od otrzymania zakupionego produktu, gdy produkt jest w nienaruszonym stanie.
 7. Zamawiający ma prawo do zapłacenia metodą "za pobraniem" po wybraniu tej opcji na koniec zamówienia.


§ 5 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Kupującemu, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny oraz który jest podmiotem wskazanym w §3 ust. 7 niniejszego regulaminu, przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą.
 2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 3. Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu, wystarczy złożenie przez Kupującego pisemnego oświadczenia drogą mailową lub pocztą, w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od momentu odebrania przesyłki. Dane do korespondencji:
Interpap Polska Leszek Koszewnik
Św. Rocha 14a lok. 22
15-879 Białystok Polska
 tel. 85 744 68 08
 mail. sklep@toneryzagrosze.pl

 1. Kupujący, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu Produktu wraz z Dowodem zakupu lub jego kopią w terminie 14 dni od daty złożenia odstąpienia. Termin będzie zachowany, jeżeli Kupujący odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni od dnia skorzystania z prawa odstąpienia od umowy
 2. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący. 
 3. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. 
 4. Sprzedający gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysyłki Produktu do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. 
 5. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami. 
 6. W przypadku, gdy Kupujący wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia przesyłki oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 
 7. Zwroty Produktów przy odstąpieniu od umowy, wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane. 
 8. Postanowienia niniejszego paragrafu nie stosuje się do Kupujących nie będących konsumentami w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny tj. osób dokonujących czynności prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną przez nich we własnym imieniu działalnością gospodarczą lub zawodową – w ich przypadku uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży jest bezwzględnie wyłączone, z zastrzeżeniem §8 ust. 5 niniejszego regulaminu.

§ 6 REKLAMACJA TOWARU

 1. Sprzedający zaleca sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera. Niesprawdzenie przesyłki nie wstrzymuje ewentualnej reklamacji, aczkolwiek w przypadku dokonania takiej weryfikacji procedura reklamacyjna będzie znacznie usprawniona. W tym miejscu zastosowanie znajduje również §8 ust. 3 niniejszego regulaminu.
 2. W przypadku stwierdzenia, iż Produkt ma wadę, Kupujący obowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę; Kupującemu przysługuje prawo do wymiany towaru na zamówiony bądź nowy.
 3. Reklamacja powinna zawierać dane Kupującego, opis wady Produktu, datę jej powstania oraz żądanie Kupującego. Do reklamowanego Produktu należy dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię. 
 4. Jeżeli reklamacja dotyczy złej jakości wydruku Kupujący powinien dołączyć do reklamacji również wydruk testowy z drukarki (lub jego skan) ukazujący ww. problem. 
 5. Kupującemu, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny oraz który jest podmiotem wskazanym w §3 ust. 7 niniejszego regulaminu, przysługuje prawo do odebrania reklamowanych produktów przez Sprzedawcę. Sprzedawca odbiera towar na swój koszt. Sprzedawca zobowiązuje się do kontaktu mailowego lub telefonicznego z klientem w celu ustalenia sposobu odbioru reklamowanych produktów.
 6. Kupujący, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny oraz który nie jest podmiotem wskazanym w §3 ust. 7 niniejszego regulaminu zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Produktu w sposób zapewniający jego bezpieczeństwo. Odesłanie zamówionego towaru następuje na rachunek Kupującego, który pokrywa związane z tym koszty. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, termin 14 dni liczony jest od dnia, w którym Kupujący przedstawił uzupełnione dane niezbędne do rozpatrzenia reklamacji.
 8. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Zamawiającemu wysyłany jest nowy egzemplarz w miejsce niezgodnego z zamówieniem, naprawiony egzemplarz lub zwrot pieniędzy. W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uwzględniona, ToneryZaGrosze.pl  zareklamowany towar odsyła na własny koszt.
 9. W sytuacji braku zamówionego a niewadliwego towaru, ToneryZaGrosze.pl informuje o tym Zamawiającego mailem bądź telefonicznie. Wedle wyboru Zamawiającego – uiszczona należność jest zwracana na jego rachunek bankowy, albo wysyłany jest inny towar w tej samej cenie, wybrany przez Zamawiającego.
 10. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada została stwierdzona przed upływem 2 lat od wydania Produktu Kupującemu. 
 11. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Kupujących będących przedsiębiorcami w rozumieniu art. 431 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny – zostaje całkowicie wyłączona, z zastrzeżeniem §8 ust. 2 niniejszego regulaminu
 12. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

§ 7 GWARANCJA

 1. Towary sprzedawane w sklepie stacjonarnym oraz za pośrednictwem sklepu internetowego ToneryZaGrosze.pl są objęte gwarancją sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Sprzedawca zaznacza, że gwarancja obejmuje:
  1. Konsumenta w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny oraz 
  2. Kupującego będącego przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459), w tym przedsiębiorcą zawierającego umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że posiada ona dla niego charakter zawodowy, wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Czas gwarancji każdego produktu wynosi 6 miesięcy.
 3. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są przedstawione w druku gwarancji wystawionej przez sprzedawcę (gwaranta).
 4. „Zasady ogólne gwarancji na produkty sprzedawane w sklepie stacjonarnym oraz za pośrednictwem portalu ToneryZaGrosze.pl” stanowią załącznik do niniejszego regulaminu. 

§ 8 UPRAWNIENIA KONSUMENTA PRZYSŁUGUJĄCE PODMIOTOM O JAKICH MOWA W §3 UST. 7 NINIEJSZEGO REGULAMINU

 1. Przepisy dotyczące konsumenta, zawarte w art. 3851-3853 (tj. niedozwolone postanowienia umowne – klauzule abuzywne), stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Przepisy o rękojmi za wady rzeczy, odnoszące się do konsumenta, z wyjątkiem art. 558 § 1 zdanie drugie, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 3. Przepisów art. 563 oraz art. 567 § 2 dotyczących kupującego nie stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 4. Przepisy dotyczące konsumenta, zawarte w dziale o roszczeniach sprzedawcy w związku z wadliwością rzeczy sprzedanej, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 5. Przepisy dotyczące konsumenta zawarte Rozdziale 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2019 r. poz. 134 t.j.) – prawo odstąpienia od umowy - stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 6. Sprzedawca dokonuje oceny charakteru zawieranej umowy na podstawie oświadczenia kupującego oraz danych o przedmiocie wykonywanej przez kupującego działalności gospodarczej, udostępnionych na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w momencie dokonywania zakupu.
 

 

Zobacz też: